Ugrás a tartalomra

Fogyasztásmérők felülvizsgálata

Az elosztói engedélyes ellenőrzési jogosultsága

Az elosztói engedélyes (MVM Émász Áramhálózati Kft.), vagy megbízottja jogosult a felhasználási helyen a terhelést, a csatlakozó-, és a fogyasztásmérő berendezést, a felhasználói vezetéket, valamint a felhasználói berendezést a felhasználók biztonságos energia ellátása érdekében ellenőrizni, illetve ellenőriztetni, az energiaszolgáltatás és -vételezés folyamatosságához szükséges munkákat (pl. fogyasztásmérő-csere) előzetes értesítés után elvégezni, illetve elvégeztetni. Az ellenőrzést, illetőleg munkák elvégzését lakásokban és egyéb helyiségekben a lakossági felhasználó személyes érdekeinek figyelembevételével kell lefolytatni, 7 és 20 óra között. Az ellenőrzés és a munkák elvégzése érdekében (ideértve a szerződésszegés, vagy szerződés nélküli villamos energiavételezésre utaló körülmény kivizsgálását is) a rendszerhasználó köteles az MVM Émász Áramhálózati Kft. alkalmazottja vagy megbízottja számára a felhasználási helyre történő bejutást lehetővé tenni.

A felhasználási hely ellenőrzésének következményei

Ha a felhasználási helyen mindent rendben találtak az ellenőrzést végzők, „Felülvizsgálati és mérőhelyi munkalap” készül ezen megfelelő állapotról.

Ténymegállapító jegyzőkönyv” kitöltése történik 1 db elosztói zárópecsét ismételt hiánya esetén (első alkalommal a „Felülvizsgálati és mérőhelyi munkalap”-on megjegyzésként feltüntetik azt), szerződésszegés, vagy szerződés nélküli vételezés és károkozás, valamint műszaki hibás, álló, vagy hibásan bekötött fogyasztásmérő esetén (ez esetben a fogyasztásmérő is lecserélésre kerül).

Szerződésszegésre példák a rendszerhasználó részéről és annak következményei

a) a csatlakozó berendezés, ill.a fogyasztásmérő berendezés megrongálása, a zárópecsét eltávolítása

következménye kártérítés, a rendelkezésre állás szüneteltetése amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen azonnal nem állíthatók helyre.

b) a fogyasztásmérő berendezés megbontása, megbontott vagy befolyásolt fogyasztásmérő berendezésen keresztül/annak megkerülésével történő vételezés
következménye kötbér, a rendelkezésre állás szüneteltetése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen azonnal nem állíthatók helyre.

c) olyan módon megrongált fogyasztásmérő berendezésen keresztüli vételezés, amely a mérés befolyásolását, vagy a fogyasztásmérő berendezés megkerülését teszi lehetővé
következménye kötbér, a rendelkezésre állás szüneteltetése amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen azonnal nem állíthatók helyre.

d) a rendelkezésre állás szüneteltetése alatt az MVM Émász Áramhálózati Kft. beleegyezése nélkül annak hálózatából villamos energiát vételez
következménye kötbér, azonnali hatályú szerződésfelmondás és a szolgáltatás megszüntetése.

e) rendszerhasználó az MVM Émász Áramhálózati Kft. által megküldött értesítésben, vagy közös megegyezéssel kijelölt időpontban nem teszi lehetővé, hogy az MVM Émász Áramhálózati Kft. a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében gondoskodjon a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, hitelesítése, cseréje, valamint általános műszaki jellegű ellenőrzése érdekében a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésről
következménye kötbér, ugyanazon munkavégzés miatt a második esetet követően a rendelkezésre állás szüneteltetése.

A fizetendő kötbér összegét az egyes szerződésszegések vonatkozásában az elosztói engedélyes hatályos üzletszabályzata tartalmazza. Indokolt esetben rendőrségi feljelentést is tesz az elosztói engedélyes.

Kártérítés

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. és a rendszerhasználó a szerződésszegéssel okozott, kötbérrel nem fedezett igazolt közvetlen kárt köteles a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint a másik félnek megtéríteni. A következménykárok érvényesítését a szerződő felek kölcsönösen kizárják.

Aki szerződés nélkül az MVM Émász Áramhálózati Kft. hálózatára csatlakozik és onnan villamos energiát használ fel, az köteles megfizetni az MVM Émász Áramhálózati Kft.-nek az elfogyasztott villamos energia árát az MVM Émász Áramhálózati Kft. adott évre közzétett hálózati veszteség beszerzési átlagárán. Ezen túlmenően a rendszerhasználó a jogosulatlan rendszerhasználatért köteles a rendszerhasználati díj 120 %-át megfizetni. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a jogalap nélküli hálózat használatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti. A felhasznált villamosenergia-mennyiségét amennyiben a jogosulatlan használat hiteles fogyasztás-méréssel történik, akkor annak alapján, ennek hiányában az MVM Émász Áramhálózati Kft. hálózatához való csatlakozást biztosító eszköz átvivő képessége (keresztmetszete) alapján becsléssel kell megállapítani akként, hogy a becsült felhasznált villamosenergia-mennyiség legmagasabb értéke nem haladhatja meg az évi 1200 óra felhasználási időre vonatkozó értéket. Időtartamként egyéb információ hiányában egy évet kell figyelembe venni.
Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének időtartama, és ezen időtartam alatt tényleges elfogyasztott és a mért villamos energia különbözete a felek által közös egyetértéssel megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. 
Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy abban a felek nem tudnak megállapodni, vagy ha időközben a rendszerhasználó hálózathasználatra vonatkozó adataiban változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok - de legalább négy hónap - felhasználási vagy betáplálási és teljesítmény-, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját.

A „Ténymegállapító jegyzőkönyv” alapján a hálózati engedélyes előzetes „Ármegállapítás”-t készít a fizetendő kötbér , vagy hibás mérő esetén a várható pótszámla kWh mennyiségéről , melyről a felhasználónak értesítést küld az egyeztetés lehetőségét felajánlva, kivéve a 10 e Ft alatti előzetes kalkulációkat. 

  • Az egyeztetés során a felhasználónak lehetősége van az „Ármegállapítást” esetlegesen befolyásoló dokumentum(ok) bemutatására, a fizetési egyezség, vagy részletfizetési megállapodás megkötésére.
  • A 10 e Ft alatti előzetes kalkuláció, eredménytelen egyeztetés, vagy az egyeztetés lehetőségének elutasítása esetén a kötbérről –a fizetési határidő megjelölésével - „ Kötbér-értesítő”, a hibás mérés időszakára vonatkozóan pedig a nem mért kWh-ról a felhasználó részére értesítés készül és kerül megküldésre.
  • A fizetés elmulasztása esetén az ügyet a megbízott jogi iroda veszi át, majd fizetési felszólítást bocsát ki a felhasználó felé, illetve megkezdi a követelés peres úton történő behajtását.

A fogyasztásmérő befolyásolásának módjától függően a hálózati engedélyes független igazságügyi szakértőt kérhet fel a helyzet tisztázására, melyen -előzetes értesítés alapján - a felhasználó is részt vehet.

Balesetvédelem

A csatlakozó vezeték, a méretlen fővezeték megcsapolása, a kötések megbontása, a fogyasztásmérő berendezés és annak tartozékainak megrongálása a feszültség alatt álló részek közvetlen érintése elleni védelem megszűnése miatt áramütéses balesetet okozhatnak. A szerződésszegéses, és szabványtalan módon kialakított áramkötések a fellépő melegedések, túlterhelések miatt tűzveszélyesek.