Ugrás a tartalomra

Integritást sértő események bejelentése

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. – megfelelve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak, továbbá az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek Magyar szabvány előírásaira figyelemmel – a szervezeti integritást sértő események, jogellenes cselekmények és mulasztások, valamint egyéb visszaélések és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

  • az MVM Zrt. Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
  • korrupció,
  • csalás,
  • visszaélés.

A következő csatornákon jelezhetők a Társaság szervezeti integritását sértő eseményekre utaló információk:

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

  • az MVM Émász Áramhálózati Kft. minden bejelentést megvizsgál,
  • a bejelentésekhez kizárólag a Társaság erre kijelölt munkatársai férnek hozzá,
  • bármely csatornán beérkező bejelentés beérkezésétől kezdődően a bejelentő anonimitása biztosított,
  • a bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, a Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentéssel érintett természetes személyek adatainak kezelésére irányadó adatkezelési tájékoztatást az „Általános Adatkezelési Tájékoztató jelentkezők, munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak és vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok részére” című Adatkezelési Tájékoztatójában, különösen, de nem kizárólagosan a Tájékoztató 6. pontjában és 12. pontjának „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése.”  és „Összeférhetetlenség kizárása gazdasági érdekeltség alapján, összeférhetetlenség gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, összeférhetetlenség megállapítása esetén jogkövetkezmények alkalmazása” célú adatkezelések soraiban adja meg a bejelentéssel érintett természetes személyek részére.
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a bejelentést tevő természetes személy a bejelentés megküldésével a fenti, „
Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez” adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Kapcsolódó dokumentumok